Konfidencialitātes politika

Personas datu apstrādes politika

1. Pamatjēdzieni

 

Šī personas datu apstrādes politika ComicsLV ir izstrādāta saskaņā ar “Par personas datu aizsardzību” likuma prasībām un nosaka personas datu apstrādes kārtību un pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību.

Comics LV pamātnoteikumi un galvenie darbības noteikumi ir cilvēka un pilsoņa tiesību un pienākumu ievērošana apstrādājot viņa personas datus tostarp privātās dzīves, pesonu un ģimenes noslēpumu aizsardzība.

Šī politika Comics LV attiecībā uz personas datu apstrādi (turpmāk tekstā – politika) attiecas uz visu informāciju, ko ComicsLV var saņemt par mājas lapas https://comics.lv lietotājiem.

2. Pamatjēdzieni, kas izmantojami Politikā

2.1.1. Personas datu automatizēta apstrāde – personas datu apstrāde, izmantojot datoru;

2.1.2. Personas datu bloķēšana – personas datu apstrādes pagaidu izbeigšana izņemot gadījumus, kad apstrāde ir nepieciešma, lai precizētu personas datus;

2.1.3. Mājas lapa – grafisko un informatīvo materiālu komplekts, kā arī datorprogrammas un datu bāzes, nodrošinot to pieejamību mājas lapā pec adreses https://comics.lv;

2.1.4. Personas daru informācijas sistēma – datu bāzēs iekļauto personas datu kopums, kā arī informācijas tehnoloģijas un tehniskie līdzekli, kas nodrošina to apstrādi;

2.1.5. Personas datu personalizācija – darbības, kuras nevar noteikt, neizmantojot papildu informāciju, personas datu piederība konkrētam Lietotajam vai cits personas datu subjekts;

2.1.6. Personas datu apstrāde – jebkura darbība vai pasākumu kopums (darbības), kas tiek veiktas, izmantojot automatizācijas rīkus vai arī neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, ieskaitot datu vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu, pilnveidošanu (atjaunināšanu, maiņu), izguvi, izmantošana, nodošana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), personificēšana, bloķēšana, dzēšana, personas datu iznīcināšana;

2.1.7. Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai definējamu mājas lapas https://comics.lv lietotāju;

2.1.8. Lietotājs – jebkurš majas lapas https://comics.lv apmeklētājs;

2.1.9. Personas datu nodrošināšana – darbības, kuru mērķis ir personas datu izpaušana konkrētai personai vai konkrētam personu lokam;

2.1.10. Personas datu izplatīšana – visas darbības, kuru mērķis ir personas datu izpaušana uz nenoteiktu personu loku (personas datu pārsūtīšana) vai iepazīties ar neierobežotu personu skaitu, tostarp personas datu publiskošanu plašsaziņas līdzekļos, izvietošana informācijas un telekomunikāciju tīklos vai piekļuve personas datus jebkādā citā veidā;

2.1.11. Personas datu pārrobežu pārsūtīšana – personas datu pārsūtīšana uz ārvalsts teritoriju ārvalsts iestādei, ārvalstu fiziskajai vai ārvalstu juridiskajai personai; Personas datu iznīcināšana – visas darbības, kuru rezultātā personas dati tiek neatgriezeniski iznīcināti, jo nav iespējams personas datu informācijas sistēmā atjaunot personas datus un (vai) kā rezultātā personas datu fiziskie nesēji tiek iznīcināti.

3. ComicsLV var apstrādāt šādus Lietotāja personas datus

3.1.1. Vārds; E-pasta adrese; Tālruņu numuri;

3.1.2. Arī mājas lapā tiek apkopoti un apstrādāti bezpersoniski dati par apmeklētājiem (tostarp “cookie”), izmantojot interneta statistikas pakalpojumus (Yandex Metrika, Google Analytics un citi). Iepriekš minētos datus, turpmāk tekstā Politika, apvieno vispārīgā Personisko datu koncepcija.

4. Personas datu apstrādes mērķis

4.1.1. Lietotāja personas datu apstrādes mērķis ir informēt Lietotaju, nosūtot e-pastus; nodrošinot Lietotājam pieeju mājas lapas esošajiem pakalpojumiem, informācijai un / vai materiāliem.

4.1.2. Comics LV ir arī tiesības nosūtīt Lietotājam paziņojumus par jauniem produktiem un pakalpojumiem, īpašiem piedāvājumiem un dažādiem notikumiem. Lietotājs vienmēr var atteikties saņemt informatīvus paziņojumus, nosūtot volvoparts business vēstuli uz e-pasta adresi info@comics.lv ar norādi “Atteikums paziņot par jauniem produktiem, pakalpojumiem un īpašajiem piedāvājumiem”.

4.1.3. Bezpersoniskie Lietotāja dati, kas iegūti, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus, tiek izmantoti, lai apkopotu informāciju par mājas lapas Lietotāju darbībām, uzlabotu mājas lapas un tās satura kvalitāti.

5. Juridiskie pamatojumi personas datu apstrādei

5.1.1. Comics LV apstrādā Lietotāja personas datus tikai tad, ja lietotājs to aizpilda un / vai nosūta neatkarīgi, izmantojot īpašas veidlapas, kas atrodas https://comics.lv. Aizpildot atbilstošās veidlapas un / vai nosūtot savus personas datus ComicsLV, Lietotājs piekrīt šai politikai.

5.1.2. Comics LV apstrādā bezpersoniskus lietotāja datus, ja tas ir atļauts lietotāja pārlūkprogrammas iestatījumos (ieskaitot failu “cookie” saglabāšanu un tehnoloģiju JavaScript izmantošanu).

6. Iekasēšanas, glabāšanas, pārsūtīšanas un cita veida personas datu apstrādes kārtība

6.1.1. Personas datu drošība, ko apstrādā volvoparts business, tiek nodrošināta, īstenojot juridiskos, organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nepieciešami, lai pilnībā īstenotu spēkā esošo tiesību aktu prasības personas datu aizsardzības jomā.

6.1.2. Comics LV nodrošina personas datu drošību un veic visus iespējamos pasākumus, lai novērstu nepiederošu personu piekļuvi personas datiem.

6.1.3. Lietotāja personas datus nekad nekādā gadījumā nedrīkst nodot trešajām personām, izņemot gadījumus, kas saistīti ar spēkā esošo tiesību aktu izpildi.

6.1.4. Gadījumā, ja tiek konstatētas neprecizitātes personas datos, Lietotājs to var atjaunināt patstāvīgi, nosūtot volvoparts business paziņojumu uz e-pasta adresi info@comics.lv ar atzīmi “Personas datu aktualizēšana”.

6.1.5. Personīgo datu apstrādes termiņš ir neierobežots. Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot Comics.lv paziņojumu pa e-pastu uz volvoparts business e-pasta adresi info@comics.lv ar atzīmi “Personas datu apstrādes piekrišana”.

7. Personas datu pārrobežu pārsūtīšana

7.1.1. Comics LV pirms personas datu pārrobežu pārsūtīšanas uzsākšanas ir pienākums nodrošināt, ka ārvalsts, kuras teritorijā paredzēts pārsūtīt personas datus, nodrošina personas datu subjektu tiesību drošu aizsardzību.

7.1.2. Personas datu pārrobežu pārsūtīšana uz ārvalstīm, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, var tikt veikta tikai tad, ja ir personas datu subjekta rakstiska piekrišana par viņa personas datu pārrobežu pārsūtīšanu un / vai līguma izpildi, uz kuru subjektam attiecas personas dati.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1.1. Lietotājs var saņemt visus paskaidrojumus par interesējošiem jautājumiem saistībā ar viņa personas datu apstrādi, sazinoties ar volvoparts business, izmantojot e-pastu info@comics.lv

8.1.2. Šis dokuments atspoguļos visas volvoparts business personas datu apstrādes politikas izmaiņas. Politika ir derīga uz nenoteiktu laiku, līdz tā tiek aizstāta ar jaunu versiju.

8.1.3. Pašreizējā politikas versija ir brīvi pieejama internetā https://comics.lv/lv/privacy-policy.