Lietošanas noteikumi

Šis Lietotāja līgums (turpmāk Līgums) regulē attiecības starp https://comics.lv īpašnieku (turpmāk Comics LV vai Administrācija), no vienas puses, un mājas lapas lietotāju, no otras puses. Majas lapa Comics LV nav plašsaziņas līdzeklis. Izmantojot mājas lapu, Jūs piekrītat šī līguma noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šī līguma nosacījumiem, nelietojiet Comics LV vietni!

Pušu tiesības un pienākumi

Lietotājam ir tiesības:

 • meklēt informāciju mājas lapā
 • saņemt informāciju no mājas lapas
 • komentēt mājas lapā ievietoto informāciju
 • pieprasīt administrāciju neatspoguļot jebkādu informāciju par lietotāju
 • pieprasīt administrāciju neatspoguļot informāciju, ko lietotājs pārsūtījis mājas lapai
 • izmantot informāciju no mājas lapas personiskiem nekomerciāliem nolūkiem
 • izmantot informāciju no mājas lapas komerciāliem nolūkiem ar administrācijas atļauju

Administrācijai ir tiesības:

 • pēc saviem ieskatiem un nepieciešamības izveidot, mainīt, atcelt noteikumus, lai ierobežotu piekļuvi jebkurai informācijai no mājas lapas
 • izveidot, mainīt, dzēst informāciju, dzēst kontus
 • atteikt reģistrāciju, nenorādot iemeslus

Lietotājs apņemas:

 • nodrošināt sniegtās informācijas precizitāti
 • atjaunot reģistrācijas laikā sniegtos Personas datus, ja tie tika mainīti
 • netraucēt mājas lapas darbībai
 • neveidot mājas lapā vairākus kontus, ja faktiski tie pieder vienai un tai pašai personai
 • nedot savu kontu un/vai konta lietotāja vārdu un paroli trešajām personām
 • neizmantojiet skriptus (programmas) informācijas savākšanai un/vai mijiedarbībai ar majas lapu un tās servisiem

Administrācija apņemas:

 • uzturēt majas lapas darbspēju, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams no administrācijas neatkarīgu iemeslu dēļ
 • veikt Lietotāja konta aizsardzību
 • aizsargāt informāciju, kuras izplatīšana ir ierobežota vai aizliegta ar likumu, izsakot brīdinājumu vai dzēšot lietotāja kontu likumā noteiktajos gadījumos
 • sniegt visu pieejamo informāciju par Lietotāju pilnvarotām valsts iestādēm likumā noteiktajos gadījumos
Pušu atbildība

Administrācija neuzņemas nekādu atbildību par trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem. Nepārvaramas varas gadījumā (militāra darbība, ārkārtas stāvoklis, dabas katastrofa u.c.) administrācija negarantē Lietotāja ievietotās informācijas drošību, kā arī informācijas resursa nepārtrauktu darbību.

Līguma noteikumi

Šis Līgums stājas spēkā pēc Lietotāja reģistrācijas mājas lapā. Līgums zaudē spēku, kad parādās jauna tā versija.

Administrācija patur tiesības vienpusēji mainīt šo līgumu pēc saviem ieskatiem. Mainot līgumu, atsevišķos gadījumos administrācija var informēt Lietotājus.